ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕੂਲ ਨਾਨਕਸਰ

Gursikh Gurmukhi School Nanaksar

Edmonton, Alberta, Canada

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਸਭੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਈ ।।

"Knowledge, wisdom and focus(Meditation) all comes from the Guru"

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

Gurmukhi School Nanaksar's goal is pretty simple: encourage our kids to learn Gurmukhi and empower them to read and enjoy Guru's Baani.

Due to COVID-19, we are continuing the Gurmukhi Classes online using Google Classroom, Google Meet and other Google Services. These classes are open to anyone, anywhere. If you want to register, you can fill out the online form by clicking on the Menu on the top of the page or if you have any questions you can click on contact us.

Please click here to view the details of the different level of Classes.

About The School

Gurmukhi School Nanaksar part of Nanaksar Gurdwara in Edmonton, Alberta, Canada is run by Sewadars and its free to attend. All supplies and Workbooks are provided to each student free of cost. School teachers either have teaching background or are passionate about doing the sewa to teach the kids.

The Workbooks used in the school are created by the students themselves who have been through the school when they were kids and now are teenagers or adults

Gurmukhi School also offers Kirtan classes, however due to COVID-19 we haven't started these online yet.

For more info please click on the Menu, then Classes or Click Here.