ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕੂਲ ਨਾਨਕਸਰ

Gursikh Gurmukhi School Nanaksar

Edmonton, Alberta, Canada

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਸਭੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਈ ।।

"Knowledge, wisdom and focus(Meditation) all comes from the Guru"

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

Gurmukhi School Nanaksar's goal is pretty simple: encourage our kids to learn Gurmukhi and empower them to read and enjoy Guru's Baani.

For Edmonton and Surrounding Areas Gurmukhi School Nanaksar has resumed in person classes as of Sept 4, 2022. Please fill out the registration form to register your child. However, if you are not from Edmonton and Surrounding Areas but are interested in Gurmukhi Classes, please fill out the the registration form to register your kids and we will contact you with alternative options.

You can fill out the Registration form by clicking on the Menu, then Register Now on the top of the page.

Tp view the details about different Gurmukhi Classes Levels, please click here

About The School

Gurmukhi School Nanaksar part of Nanaksar Gurdwara in Edmonton, Alberta, Canada is run by Sewadars and its free to attend. All supplies and Workbooks are provided to each student free of cost. School teachers either have teaching background or are passionate about doing the sewa to teach the kids.

The Workbooks used in the school are created by the students who have been through the school when they were kids and now are teenagers or adults

Gurmukhi School also offers Kirtan classes,

For more info about different classes please click on the Menu, then Classes or Click Here.